Jelen dokumentum tartalmazza a vectorLAB Kft. (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett hegesztőASZTAL.HU weboldal (továbbiakban „Weboldal”) adatvédelmi irányelveit. Kérjük, csak akkor vegye igénybe a Weboldal szolgáltatásait, amennyiben elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez!

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a Weboldalt igénybe vevő Felhasználókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintett Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A Szolgáltató elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Weboldal felhasználóinak információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2017. 09. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Weboldal használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

Jelen dokumentum folyamatosan elérhető a Webáruház felületén, a Hírlevél oldalon elhelyezett linkre kattintva.

1. A Szolgáltató, mint adatkezelő adatai

 1. Cégneve: vectorLAB Mérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Rövid cégneve: vectorLAB Kft.
 2. Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Tamási Áron utca 1.
 3. Telephelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 3-5.
 4. Cégjegyzékszáma: 13-09-184789
 5. Adószáma: 25842513-2-13
 6. Adatvédelmi nyilvántartási számai: NAIH-126577-2017, NAIH-126725-2017
 7. Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 8. Kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@hegesztoasztal.hu
 9. Telefonszáma: +36 70 620 3160
 10. A tárhely-szolgáltató adatai: Rackhost Zrt., 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

2. Definíciók

 1. Felhasználó: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 2. Személyes adat: A Felhasználóval kapcsolatba hozható adat – különösen a Felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.
 3. Hozzájárulás: A Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 4. Tiltakozás: A Felhasználó személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 5. Adatkezelő / Szolgáltató: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 6. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 7. Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 8. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatfeldolgozást végez.
 9. Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 10. Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 11. Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 12. Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 13. Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 14. Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos a Felhasználóval, a Szolgáltatóval vagy az adatfeldolgozóval.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info.tv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, a Felhasználó felel. A Felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet megadta.

3.1. Weboldal látogatók technikai adatai

A Weboldal látogatása során a Szolgáltató rögzíti a Felhasználó IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, a megtekintett oldalak címét, valamint a Felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá.

A szolgáltatások html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Google Analytics külső szerverei segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére. Elérhetősége: www.google.com/analytics/

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjében az ezt blokkoló kiegészítőt.

3.2. Sütik (cookie)

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütik tehát a Felhasználó szokásainak rögzítésére alkalmasak.

A sütiket a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A legtöbb böngésző menüsorában található Segítség menüpont tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó a saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a sütiket, hogyan fogadhat el új sütiket, hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új sütit állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki bizonyos sütiket.

A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a sütik által, felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése statisztikai és remarketing célokat szolgál.

3.3. Hírlevél

A Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a Szolgáltató által rendszeresen küldött elektronikus hírlevélre. A feliratkozás a Felhasználó nevének és email címének megadásával, az alábbi módokon történhet:

 • az Árajánlat kérés és a Kapcsolat oldali űrlapok kitöltésekor a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével;
 • a Hírlevél oldali feliratkozó űrlap kitöltésével;
 • a Weboldal láblécében található feliratkozó űrlap kitöltésével;
 • a Katalógus és hírlap oldali igénylő űrlap kitöltésével;
 • a Weboldalon megjelenített egyéb felületeken.

A feliratkozás során személyes adatai megadásával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Szolgáltató rendszeresen szakmai és direkt marketing tartalmú hírlevelet küldjön. A Felhasználó a hírlevelekről a levelek alján található leiratkozó hivatkozásra kattintva tud leiratkozni.

3.4. Árajánlat kérés, kapcsolat

A Felhasználó a Weboldalon elhelyezett űrlapok kitöltésével, valamint a Kapcsolat oldalon és a jelen nyilatkozat 1. fejezetében közölt elérhetőségeken veheti fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot, illetve kérhet árajánlatot egyes termékekre. A Szolgáltató a beérkezett leveleket, üzeneteket, személyes adatokat az ügy elintézésétől számított legfeljebb 5 év elteltével törli, amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató között nem jött létre partneri kapcsolat.

3.5. Tartalom és információ megosztás

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott, és a Szolgáltató által csak tárolt tartalomért nem felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez előzetes hozzájárulás szükséges. A hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata, aki felelős a hozzáférhetővé tett tartalomért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a szolgáltatása igénybevétele során a Felhasználó által elhelyezett tartalom jogszerűségéért, valóságnak való megfeleléséért.

4. Adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat azonban nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át. A Szolgáltató ezenkívül adatfeldolgozót vehet igénybe.

A személyes adatok kezelése, feldolgozása és tárolása az alábbi helyeken, illetve adatfeldolgozóknál történik.

4.1. A Szolgáltató telephelye

vectorLAB Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 3-5.

4.2. A Weboldal tárhely-szolgáltatójának szerverei

Rackhost Zrt.
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
www.rackhost.hu

4.3. Hírlevél küldő rendszer

www.mailchimp.com

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a tárhely-szolgáltató (Rackhost Zrt.) által működtetett szervereken találhatók meg.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. Felhasználók jogai, jogorvoslati lehetőségei

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az info@hegesztoasztal.hu email címen, vagy postai úton a Szolgáltató által kezelt, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

6.2. Felhasználó adatainak törlése, helyesbítése, zárolása

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az 1. fejezetben megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató az előírt időtartamig megőrzi.

A Felhasználó kérheti továbbá adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

6.3. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az 1. fejezetben megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6.4. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7. Egyéb adatkezelések

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. § értelmében a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.